REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

Dohome Company Limited (ไทย)

กิจกรรมหลัก: ผู้ค้าส่งไม้ท่อนและสินค้าก่อสร้างอื่นๆ | ร้านค้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์
ชื่อเต็ม: Dohome Company Limited ข้อมูลล่าสุด: 30/10/2019
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2018 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

Dohome Company Ltd. operates in the online selling of construction and building materials. The company was founded in 1993 and based in Ubon Ratchathani, Thailand.

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
37-47,Sri Mongkol Rd
อุบลราชธานี; ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 34190

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

เว็บไซด์: http://www.dohome.co.th

ข้อมูลพื้นฐาน
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1993
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
34.1%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
34.1%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
9.75%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
9.75%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
9.75%
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
ไม่พบผลลัพธ์จากบริษัทนี้

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ