REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

Siam Lemmerz Co Ltd (ไทย)

กิจกรรมหลัก: การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
ชื่อเต็ม: Siam Lemmerz Co Ltd ข้อมูลล่าสุด: 22/02/2017
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 9.95 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

Siam Lemmerz Co Ltd is an enterprise in ไทย, with the main office in สระบุรี. It operates in the การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ industry.

สำนักงานใหญ่
42 Moo 5 Nongplakradi Rd., Nongplamo, Nongkhae
สระบุรี; ภาคกลาง ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 18140

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานทั้งหมด:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
70.09%
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
29.91%
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ