REQUEST A DEMO
ทั้งหมด
USD $0.00
ค้นหาบริษัทอื่นๆ

Yala Seven Co Ltd (ไทย)

กิจกรรมหลัก: ร้านขายของชำ
ชื่อเต็ม: Yala Seven Co Ltd ข้อมูลล่าสุด: 17/11/2019
ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้ USD 29.95 ข้อมูลทางการเงินล่าสุด: 2018 มีให้เลือกอ่านในภาษา: อังกฤษ & ไทย ดาวน์โหลดรายงานตัวอย่าง

Yala Seven Co Ltd is an enterprise in ไทย, with the main office in ยะลา. It operates in the ร้านขายของชำ industry. The company was established on 1993. Its’ total assets recorded a growth of 3.25%.

ที่อยู่ของสำนักงานกฎหมาย
100 Chaloemchai Rd,Sateng,Muangyala
ยะลา; ภาคใต้ ประเทศไทย; รหัสไปรษณีย์: 95000

ติดต่อ: ซื้องานวิจัย

ข้อมูลพื้นฐาน
หุ้นที่ถือโดยนักลงทุน:
ซื้องานวิจัย
ผู้ตรวจสอบงบการเงิน:
ซื้องานวิจัย
วันที่ก่อตั้ง:
1993
ผู้บริหารสำคัญ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
ผู้อำนวยการ/กรรมการ
รายละเอียดกรรมสิทธิ์
ซื้องานวิจัยเล่มนี้เพื่อเข้าถึงข้อมูล
12.5%
ผลการดำเนินงานของบริษัท
แผนภาพมูลค่าทางการเงินมียู่ในงานวิจัยที่คุณต้องการซื้อ
กำลังมองหาสิ่งที่มากกว่ารายงานของบริษัท

งานวิจัยของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการข้อมูลของ EMIS ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม ข้อมูลของประเทศ และงานวิเคราะห์ จากประเทศตลาดเกิดใหม่มากกว่า 125 ประเทศ

ขอทดลองใช้ EMIS
กุญแจสำคัญดำการเงิน
อัตราการเติบโตต่อปีของ 2 ปีล่าสุดเป็นสกุลเงินท้องถิ่น ข้อมูลการเงินที่แน่นอนได้รวมอยู่ในงานวิจัยที่คุณซื้อไป
ทรัพย์สินทั้งหมด
3.25%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
2.26%
Debt to Equity Ratio
-0.01%
Quick Ratio
0.35%
Cash Ratio
-0.78%

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม, ขอสาธิต

ซื้องานวิจัยของบริษัทนี้
ต้องการเข้าถึงข้อมูลบริษัท อุตสาหกรรม และข้อมูลประเทศ